Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokhandel


Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

20.00 €


Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Syftet med handboken är att ge de förtroendevalda insikter i kommunalekonomiska frågor så att de kan fatta ekonomiska beslut för sin kommun.

30.00 €


Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde är en komprimerad presentation av beslutsfattandet och mötesförfarandet i kommunen. Huvudvikten ligger på mötesförfarandet, men boken tar också upp viktiga frågor kring beslutssystemet såsom befogenhetsfördelning, övertagningsrätt, jäv och offentlighet. Särbestämmelserna om Åland ingår som ett separat kapitel i boken.

20.00 €


Handbok om sökande av ändring

Publikationen är avsedd som en praktisk handbok för kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda.

50.00 €


Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation

0.00 €


Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Till denna allmänna anvisning har det gjorts ändringar till laghänvisningar samt övriga mindre granskningar.

0.00 €


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

Kommunallagen - Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017. Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.

149.00 €


Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Handboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.

0.00 €


Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

15.00 €