Bokhandel - Kommunerna.net

Bokhandel


Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommuner

Avsikten med verktygen i nationalspråksstrategin är att hjälpa kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att de grundläggande fri- och rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Genom verktygen konkretiseras tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter.

0.00 €


Handbok för kommunens kommunikation

Anvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster.

Suomeksi

20.00 €


Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

15.00 €


Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

Ramar och spelregler för ledningsarbetet

0.00 €


Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.

40.00 €


Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

I denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst i kapitel 9, som gäller avskrivningar och nedskrivningar. Dessutom har ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen beaktats. Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2011. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2016.

0.00 €


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Vässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.

15.00 €


Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

0.00 €


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

FÖRHANDSINFO Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017. Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.

149.00 €

 
 

Sök produkter

 

 

Aktuella böcker

 

Nyhet!

Om du inte hittar boken du söker, ring publikationsförsäljningen, tfn (09) 771 2431