Bokhandel - Kommunerna.net

Bokhandel


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Vässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.

15.00 €


Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommuner

Avsikten med verktygen i nationalspråksstrategin är att hjälpa kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att de grundläggande fri- och rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Genom verktygen konkretiseras tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter.

0.00 €


Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Av broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.

0.00 €


Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

15.00 €


Den nya kommunen

Vad kan vi medborgare och kommuninvånare lära oss av de sammanslagningar som genomförts? Vad kan beslutsfattarna i kommuner som står inför stora förändringar lära sig av tidigare erfarenheter?Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Av det välfärdspolitiska programmet framgår Kommunförbundets vision om hur kommunernas och kommuninvånarnas roll och ställning ser ut år 2025 inom social- och hälsovården, och också på ett bredare plan när det gäller att upprätthålla och främja välfärd och hälsa.

0.00 €


Etisk dimension i kommunledning

I detta utvecklingsinitiativ öppnas en diskussion om den etiska dimensionen i de kommunala beslutsfattarnas och ledarnas dagliga arbete.

0.00 €


Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Sammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen

0.00 €


Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.

0.00 €

 
 

Sök produkter

 

 

Aktuella böcker

 

Nyhet!

Om du inte hittar boken du söker, ring publikationsförsäljningen, tfn (09) 771 2431