Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens allmänna anvisningar

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommunerI denna allmänna anvisning har ändringarna i kommunlagen och bokföringslagen beaktats. Exemplen som gäller avskrivningstider i bilaga 1 till den allmänna anvisningen har granskats.
2016. ISBN 978-952-293-522-9
Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen

Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringenDen allmänna anvisningen ersätter Bokföringsnämndens kommunsektions tidigare allmänna anvisning med samma namn (2007). Texten har ändrats bland annat på grund av ändringarna i kommunallagen (626/2013).
2014. ISBN 978-952-293-224-2
Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommunerBokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen.
2017. ISBN 978-952-293-587-8
Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Anvisningar har lagts till i den allmänna anvisningen främst om presentation och redovisning av hyresansvar. Dessutom har preciseringar gjorts i bland annat i fråga om ränteswapavtal, avsättningar, ägande i andra sammanslutningar och en ny modell har utfärdats för redovisning av över- och underskottsposter som beaktar resultatbehandlingsposterna i enlighet med kommunsektionens utlåtande 118.
2019. ISBN 978-952-293-668-4
Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslutYleisohjeen tarkoituksena on ohjata kuntien ja kuntayhtymien ympäristöasioiden kirjaamista ja esittämistä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota.

Ohje käsittelee tilinpäätöksessä esitettäviä ympäristömenoja, -tuloja, -vastuita ja -velkoja. Ympäristöriskien ja -vastuiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten vertailua sekä oikean ja riittävän kuvan antamista niiden taloudellisesta asemasta. Aikaisempaan verrattuna uutena on mm. esimerkkejä ympäristömenon ja ympäristövastuun laskemisesta, kirjaamisesta ja esittämisestä sekä päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelystä.
Uusi yleisohje korvaa vastaavan yleisohjeen vuodelta 2003.
2009. ISBN 978-952-213-526-1

 
Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommunerSyftet med den allmänna anvisningen är att ge kommunerna och samkommunerna vägledning i hur de ska redovisa och lämna upplysningar om miljöaspekter som en del av den lagstadgade bokslutsinformationen.
2018. ISBN 978-952-293-622-6
Allmän anvisning om upprättande av balansräkning

Allmän anvisning om upprättande av balansräkningBokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner har reviderats 13 september 2016.
2016. ISBN 978-952-293-458-1
Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Anvisningen behandlar det lagstadgade innehållet i bokslutet och den ersätter Kommunsektionens tidigare anvisning med samma namn som gavs ut år 2017. Kommunerna och samkommunerna ska iaktta den nya allmänna anvisningen i sina bokslut fr.o.m. räkenskapsperioden 2019.
2019. ISBN 978-952-293-678-3
Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommunerTill denna allmänna anvisning har det gjorts ändringar till laghänvisningar samt övriga mindre granskningar.
2018. ISBN 978-952-293-603-5
Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommunerDenna allmänna anvisning ger kommuner och samkommuner vägledning i fråga om hur bestämmelserna om koncernbokslut i kommunallagen, bokföringslagen och bokföringsförordningen ska tillämpas.
2015. ISBN 978-952-293-382-9
Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommunerFöljande justeringar har gjorts i denna allmänna anvisning:
- Familjeledighetsersättningar bokförs som minskning av personalutgifter.
- Ordalydelsen i den punkt som gäller material, förnödenheter och varor har ändrats så att den motsvarar den uppdaterade JHS-anvisningen om kontoplan för kommuner och samkommuner.
- Ett eventuellt negativt skatteredovisningsbelopp för december bokförs som minskning av skatteinkomster för räkenskapsperioden i fråga och som resultatreglering.
2018. ISBN 978-952-293-633-2