Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalekonomi

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner

I denna allmänna anvisning har ändringarna i kommunlagen och bokföringslagen beaktats. Exemplen som gäller avskrivningstider i bilaga 1 till den allmänna anvisningen har granskats.
2016. ISBN 978-952-293-522-9
Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen

Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringenDen allmänna anvisningen ersätter Bokföringsnämndens kommunsektions tidigare allmänna anvisning med samma namn (2007). Texten har ändrats bland annat på grund av ändringarna i kommunallagen (626/2013).
2014. ISBN 978-952-293-224-2
Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

I denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst på grund av ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen.
2016. ISBN 978-952-293-471-0
Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslutYleisohjeen tarkoituksena on ohjata kuntien ja kuntayhtymien ympäristöasioiden kirjaamista ja esittämistä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota.

Ohje käsittelee tilinpäätöksessä esitettäviä ympäristömenoja, -tuloja, -vastuita ja -velkoja. Ympäristöriskien ja -vastuiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten vertailua sekä oikean ja riittävän kuvan antamista niiden taloudellisesta asemasta. Aikaisempaan verrattuna uutena on mm. esimerkkejä ympäristömenon ja ympäristövastuun laskemisesta, kirjaamisesta ja esittämisestä sekä päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelystä.
Uusi yleisohje korvaa vastaavan yleisohjeen vuodelta 2003.
2009. ISBN 978-952-213-526-1

 
Allmän anvisning om upprättande av balansräkning

Allmän anvisning om upprättande av balansräkningBokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner har reviderats 13 september 2016.
2016. ISBN 978-952-293-458-1
Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Anvisningen tillämpas på upprättande av bokslut för kommuner från och med räkenskapsperioden 2017.
2017. ISBN 978-952-293-539-7
Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommunerDen allmänna anvisningen har uppdaterats i enlighet med förändringarna i bokföringslagen samt gjorts vissa övriga förändringar.

Anvisningen ersätter den tidigare versionen från 1999 inklusive uppdateringar.
2006. ISBN 952-213-181-4
Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommunerDenna allmänna anvisning ger kommuner och samkommuner vägledning i fråga om hur bestämmelserna om koncernbokslut i kommunallagen, bokföringslagen och bokföringsförordningen ska tillämpas.
2015. ISBN 978-952-293-382-9
Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommunerI denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst i kapitel 9, som gäller avskrivningar och nedskrivningar. Dessutom har ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen beaktats. Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2011. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2016.
2016. ISBN 978-952-293-427-7
Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. Rekommendation

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. RekommendationRekommendationen är uppdaterad enligt kommunallagens nuvarande bestämmelser om ekonomiplanering och utgående från aktuella utvecklingstrender inom organiseringen av den kommunala serviceproduktionen. Jämfört med den föregående publikationen är rekommenda-tionen utvidgad särskilt beträffande ekonomiplaneringen vid affärsverk. Ekonomiplaneringen i samkommuner utgör ett eget kapitel. Ett nytt kapitel är ekonomiplanering i övriga balansenheter och affärsverkssamkommuner samt ekonomiplanering i samarbetet mellan kommunerna.
2011. ISBN 978-952-213-827-9
Danmarks modell

Danmarks modellEn utredning om styrningen av kommunalekonomin
2016. ISBN 978-952-293-463-5
Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin

Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonominI den här promemorian behandlas den offentliga ekonomins hållbarhet
framför allt ur den kommunala ekonomins perspektiv.
2011
Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012Publikationen Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet har reviderats.
I publikationen ingår uppgiftsklassificeringar, definitioner av verksamhetsuppgifter och andra definitioner som används i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.
2012. ISBN 978-952-213-898-9
Kommunens koncerndirektiv

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.
2017