Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Publikationer

Klimatförändringen och kommunerna

Klimatförändringen och kommunerna

Handbok för kommunernas klimatarbete
2020. ISBN 978-952-293-710-0
Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna.
Den andra delen innehåller modellföreskrifter och modellmotiveringar till föreskrifterna.
2020. ISBN 978-952-293-705-6
Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag samtidigt som kommunerna står inför stora utmaningar. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, det behövs en djupare analys. För detta ändamål har Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet utvecklat ett kommunalekonomiskt konditionstest, som redan etablerats bland Kommunförbundets tjänster under det tidigare namnet Hälsogranskning av kommunens ekonomi.
2020. ISBN 978-952-293-704-9
Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273
2019. ISBN 978-952-293-679-0
Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030.
2019. ISBN 978-952-293-659-2
Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhetDen här handboken handlar om hur likabehandling främjas i kommunen, närmare bestämt om planeringen och genomförandet. Varje kommuninvånare är en individ. Oberoende av personrelaterade orsaker har var och en rätt att få service, vara delaktig och leva i en trygg och säker miljö. Likabehandlingsarbetet berör inte bara minoriteter. Det gör kommunen till en bättre plats för alla.
2019
Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.
2019
Kommunförbundets program för EU-valet 2019

Kommunförbundets program för EU-valet 2019De viktigaste målen i Kommunförbundets program för EU-valet gäller bland annat följande programperiod, klimat- och energipolitik, cirkulär ekonomi, välfärd, förebyggande av marginalisering, digitalisering, samt utbildningspolitik och språkkunskaper.
2019
Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonominI den här publikationen går vi in på delfaktorer som påverkar livskraften, i första hand via den kommunala ekonomin.
2019. ISBN 978-952-293-648-6
Kommunalval, kandidater och invalda år 2017

Kommunalval, kandidater och invalda  år 2017Kommunaktuellt publikationsserie nr 2/2019.
2019
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i kommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2019.
2019
Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försök

Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försökHandboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Den har sammanställts av projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och programmet Vi som vågar vid Kommunförbundet. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Handboken hjälper stödjarna att lotsa försöken mot bättre resultat och samtidigt få dem att undvika de värsta grynnorna. En försöksinriktad kultur innebär ett förändringsarbete som löper lätt och utnyttjar resurserna effektivt. Inom arbetet drar man lärdom av misslyckanden, delar resultaten och tillåter en evidensbaserad utveckling. Stödjarna behövs för att precisera, sparra och uppmuntra försöken fullt ut.
2019
Korruption och etik i kommunen

Korruption och etik i kommunenKorruption och etik i kommunen är en kompakt presentation av begreppet korruption och hur den yttrar sig i kommunsektorn.
2018. ISBN 978-952-293-629-5
Mall för förvaltningsstadga för landskapet

Mall för förvaltningsstadga för landskapetUtkast i april 2018
2018
Organisationer som samarbetspartner till landskap

Organisationer som samarbetspartner till landskapModeller för uppbyggande av ett organisationsvänligt landskap.
Föreliggande guide bygger på de av regeringens propositioner och riktlinjer som är kända. Den är avsedd att användas som verktyg vid beredningen av landskapsreformen och den uppdateras enligt behov efter att regeringens propositioner gällande landskaps- och vårdreformen har behandlats i riksdagen.
2018. ISBN 978-952-293-609-7
Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljderEn kommunalt förtroendevald kan avstängas från sitt uppdrag på grund av felaktigt eller brottsligt förfarande. I denna publikation har Kommunförbundets jurister sammanställt viktiga frågor som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning.
2018
Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevaldaHandboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.
2018. ISBN 978-952-293-605-9
Valbarhet till landskapsfullmäktige

Valbarhet till landskapsfullmäktigeDet första landskapsvalet förrättas 28.10.2018. Denna promemoria redogör för hur valbarhet till landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med förslaget till landskapslag.
2018
Redogörelse för bindningar i kommunen

Redogörelse för bindningar i kommunenRedogörelse för bindningar i kommunen går igenom definitionen på bindning, hur redogörelsen ska ges och frågor kring upprätthållandet av ett bindningsregister.
2018. ISBN 978-952-293-585-4
Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation