Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ledarskap och förvaltning

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i kommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2019.
2019
Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2014.
I denna publikation behandlas de förtroendevaldas mötesarvoden och arvoden för viss tid och granskas hur arvodena utvecklats under 2000-talet.
2014
Dags för jämställdhet

Dags för jämställdhetDen europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-480-2
Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge

Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och NorgeUtredningen omfattar det andra frikommunsförsöket (2012–2016) och förfarandet med utmaningsrätt (2009–2015) i Danmark samt den permanenta försökslagstiftningen i Norge som varit i kraft sedan 1993.
2014. ISBN 978-952-293-204-4
Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhetJämställdhet är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka
invånarnas vardagsliv och jämställdheten i praktiken, och därför är kännedom om jämställdhetsfrågor en viktig del av de förtroendevaldas kompetens.
2014. ISBN 978-952-293-217-4
Den nya kommunen

Den nya kommunenVad kan vi medborgare och kommuninvånare lära oss av de sammanslagningar som genomförts? Vad kan beslutsfattarna i kommuner som står inför stora förändringar lära sig av tidigare erfarenheter?
2013

 
Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektörenRamar och spelregler för ledningsarbetet
2016. ISBN 978-952-293-428-4
Dynamiska kommuner

Dynamiska kommunerFinlands Kommunförbunds specialpublikation 2013
2013
Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommunerDenna publikation anknyter till undersökningen Dynamiska kommuner, som Kommunförbundet initierade 2012. Undersökningen syftar till att klarlägga styrkefaktorerna i relationerna mellan olika parter som växelverkar med varandra i kommunerna, hur relationerna fungerar och hur de kunde utvecklas ytterligare för att kommunerna ska klara av framtidens utmaningar. Publikationen utgör material för förbundskongressen 2013.
2013. ISBN 978-952-293-043-9
En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdet

En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdetMålet med projektet var att beskriva och motivera modellen ur ett juridiskt, förvaltningsmässigt, organisatoriskt, ekonomiskt, demokratiskt och rukarperspektiv samt att på ett trovärdigt, sakligt och framgångsrikt sätt presentera modellen inom ramen för beredningen av metropollagstiftningen.
2014. ISBN 978-952-293-165-8
Etisk dimension i kommunledning

Etisk dimension i kommunledningI detta utvecklingsinitiativ öppnas en diskussion om den etiska dimensionen i de kommunala beslutsfattarnas och ledarnas dagliga arbete.
2015. ISBN 978-952-293-258-7
Europeisk deklaration om jämställdhet.

Europeisk deklaration om jämställdhet.En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen.
2017. ISBN 978-952-293-478-9
Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärdRegeringsprogrammet har fått en allt mer accentuerad betydelse vid bestämmandet av de politiska riktlinjerna under regeringsperioden. I regeringsprogrammet beskrivs också den kommunalpolitik regeringen kommer att driva. I denna publikation presenteras Kommunförbundets primära mål för kommunalförvaltningen inför den debatt som kommer att föras före riksdagsvalet 2011 och vid beredningen av regeringsprogrammet efter valet.
2010. ISBN 978-952-213-747-0
Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i FinlandDen sammanfattande rapporten ger en komprimerad bild av kommun- och servicestrukturreromen och de förändringar som skett i kommunen under reformen.
2013. ISBN 978-952-293-045-3
Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273
2019. ISBN 978-952-293-679-0
Framtidsbilder av kommunerna

Framtidsbilder av kommunernaI detta utvecklingsinitiativ beskrivs möjliga framtidstrender för små kommuner, medelstora kommuner och städer.
2015. ISBN 978-952-293-338-6
Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperiodenVård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.
2017
Fyra framtidsscenarier för kommunerna

Fyra framtidsscenarier för kommunerna
Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslutEn förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter. Rekommendationen om förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den tillhörande handboken har för avsikt att stärka det prognostiserande och övergripande greppet i det kommunala beslutsfattandet.
2011. ISBN 978-952-213-761-6
Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försök

Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försökHandboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Den har sammanställts av projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och programmet Vi som vågar vid Kommunförbundet. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Handboken hjälper stödjarna att lotsa försöken mot bättre resultat och samtidigt få dem att undvika de värsta grynnorna. En försöksinriktad kultur innebär ett förändringsarbete som löper lätt och utnyttjar resurserna effektivt. Inom arbetet drar man lärdom av misslyckanden, delar resultaten och tillåter en evidensbaserad utveckling. Stödjarna behövs för att precisera, sparra och uppmuntra försöken fullt ut.
2019